ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска собственост, представляваща: Стоматологичен кабинет с площ 13.86 кв.м., ½ от чакалня с площ 2.70 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 0.85 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ I-826, кв. 6 по плана на с. Ставерци

Дата на публикуване: 29.04.2022 11:54

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 527 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-156/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска собственост, представляваща: Стоматологичен кабинет с площ 13.86 кв.м., ½ от чакалня с площ 2.70 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 0.85 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ I-826, кв. 6 по плана на с. Ставерци /АОС №39/21.12.1994 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 10.05.2022 г. от 11:00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.05.2022 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена (НТЦ) на месечна наемна вноска – 9,39 лв. /девет лева и тридесет и девет стотинки/ без ДДС или 11,27лв. /единадесет лева и двадесет и седем стотинки/ с ДДС, съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1, б. „м“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 09.05.2022 г. /до 16:00 ч. до 16.05.2022 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 09.05.2022 г. /до 16:00 ч. до 16.05.2022 г. – за повторен търг) в Центъра за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 0,94 лв. (деветдесет и четири стотинки), се внася до 16:00 ч. до 09.05.2022 г. /до 16:00 ч. до 16.05.2022 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
         IBAN  BG54IABG74733310030073
         BIC  IABGBGSF
         „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
    За справки и информация тел. 06552/22–81 и 0878 124952 – Отдел „Стопански дейности“