ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


30.01.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-43/25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 1000 кв.м., представляващ УПИ ХІV, кв. 18 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС №356 от 20.07.2001 година/. Дата и място за провеждане...

30.01.2023
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 677 от 23.12.2023 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-0841 от 25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на...

30.01.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-42/25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща нежилищно помещение с площ 10,00 кв.м., разположено в източната част на ІІ-ри етаж от сградата на НЧ „Димитър Благоев - 1926“, находяща...

30.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 665 от 25.11.2022. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-14от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 3100 кв.м., ведно с построената в същия масивна едноетажна нежилищна...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 663 от 25.11.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-13 от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 300.00 кв.м., представляващ УПИ III-1019,  кв. 91 по плана на гр.Долна Митрополия, област...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 636 от 30.09.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-11/13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 860.00 кв.м., представляващ УПИ IV в кв.25,  по плана на село Славовица, област Плевен /АОС...