Банкови сметки

Дата на публикуване: 03.07.2014 07:56

Община Долна Митрополия

 

„Интернешънъл Асет Банк” АД  клон Плевен, офис Долна Митрополия

 

 

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG78 IABG 7473 8410 0323 00

 

                          Списък на кодове за вид плащане    
    
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н еКод за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък441400
Данък върху недвижимите имоти442100
Данък върху наследствата442200
Данък върху превозните средства442300
Такси за битови отпадъци442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин442500
Други данъци443400
Вноски от приходи на общински предприятия и институции443700
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция444000
Приходи от наеми на имущество444100
Приходи от наеми на земя444200
Приходи от лихви по текущи банкови сметки444300
Приходи от лихви по срочни депозити444400
Дивидент444800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи444900
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната445100
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина445200
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи445500
Приходи от продажби на земя445600
Приходи от концесии445700
Приходи от ликвидиране на общински предприятия445800
Приходи от продажба на нематериални активи445900
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети446500
Други неданъчни приходи447000
Такси за технически услуги448001
Такси за ползване на детски градини448002
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването448003
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих448004
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги448005
Такси за добив на кариерни материали448006
Такси за административни услуги448007
Такси за ползване на пазари, тържища и др.448008
Такси за ползване на полудневни детски градини448009
Такси за ползване на общежития и други по образованието448010
Такси за гробни места448011
Туристически такси448012
Такси за притежаване на куче448013
Други общински такси448090
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда448081
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )448866
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ448888
дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304449944
дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304449988