Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал

Дата на публикуване: 18.12.2019 09:28Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ) се намира на красивият бряг на река Дунав в село Байкал, община Долна Митрополия. То е извънучилищно общинско звено за осъществяване на държавната и общинската политики за целенасочена подготовка на младите хора за гражданско участие в демократичните процеси, за възпитание и удовлетворяване на детските потребности и интереси в областта на науката, изкуството и спорта, осмисля свободното време на учениците чрез организиране и провеждане на учебни лагери, “зелени” и “бели” училища и др. форми на организиран отдих и туризъм.
Предлаганите модулни дейности се организират от ОЦИДЗИ и се провеждат в съответствие с учебните програми като ги обогатяват с включване на интерактивни методи и форми на обучение в областта на STEAM (science, technology, engineering, art and math) - IBSL - Inqyire Based Science Learing (изследователски подход в образованието по науки), проектно-базирано обучение, Learning by doing (учене чрез правене).
Центърът разполага с места за настаняване с общ капацитет 23 легла, разпределени в 3 спални, санитарни възли на всеки етаж, баня, трапезария, тоалетни. Образователните дейности се провеждат в модерно оборудвани зали с всички необходими средства за съвременно обучение: зали “Екология”, ” Природни науки”, “Конферентна с библиотека”, “Спортна”, “Компютърно моделиране, роботика и кодиране”, Ателие по живопис и керамика”.
Храненето се осъществява чрез лицензиран доставчик на готова храна (кетъринг), а здравното обслужване в здравен кабинет, отговарящ на всички изисквания.
За настаняването и ползването на учебните зали се заплащат такси, определени от Общински съвет Долна Митрополия. Организаторът на групата осигурява медицинско лице за времето на престоя, всички необходими документи за организирано пътуване на деца и ученици и застраховка.

За заявки, информация и контакти:

Иво Джокин, ръководител ОЦИДЗИ

Телефон:0879124964

e-mail: ivo_jokin@abv.bg


График на дейностите по интереси през лятото