Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 10.09.2016 07:42

Заявленията за достъп до обществена информация в Община Долна Митрополия се подават:

  1. По пощата на адрес: 5855 гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39;
  2. По електронна поща на адрес: dolnamitropolia@el-soft.com
  3. В Център за услуги и информация на граждани, на адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39

 
Профил на община Долна Митрополия в електронния портал за отворени данни на Република България
 
Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 г.
____________________________________________________________________

1. Закон за достъп до обществена информация

2. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Долна Митрополия

3. Заявление за достъп до обществена информация

4. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

5. Списък на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в общинска администрация Долна Митрополия, подлежаща на класификация като служебна тайна ( съгласно чл.21, ал.1 и ал.3 от ППЗЗКИ)

6. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

7. Закон за защита на личните данни

8. Закон за защита на класифицирана информация

9. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

10.Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2015 г.

11. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2016 г.
 
12. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2017 г.

13. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2018 г.

14. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2019 г.

15. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2020 г.

16. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2021 г.

17. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2022 г.

18. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Долна Митрополия за сферата на дейност на Община Долна Митрополия

19. Община Долна Митрополия – на първо място в област Плевен и на осмо място сред всички общини на територита на страната