Проекти


01.03.2023
ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „Укрепване на общинския капацитет в Община Долна Митрополия“, договор № BG05SFPR002-2.002-0105-C01, процедура BG05SFPR002-2.002  „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027                   На 10 и 11 юли 2023 г.  в Община Долна Митрополия се проведе въвеждащо обучение по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Долна Митрополия“, договор № BG05SFPR002-2.002-0105-C01, процедура BG05SFPR002-2.002  „Укрепване...

17.02.2023
Община Долна Митрополия подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 процедура BG05SFPR002- 2.001 „Грижа в дома“   На 14.02.2023 г. община Долна Митрополия подписа с Министерство на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0140, проект „Грижа в дома в община Долна Митрополия“. Стойността  на проекта е 787 505,02 лева, в т.ч. 669 379,27 лв. финансиране...

13.01.2023
"ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“   ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027г.   ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Европейски социален фонд плюс   Операция BG05SFPR003-1.001 –Топъл обяд“   И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Долна Митрополия подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 –Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Процедура „Топъл обяд“...

11.10.2022
Проект: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“. Проектът се финансира по Процедура BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“. Бенефициент по проекта е Сдружение "Мечи Чал-Рожен", а Община Долна Митрополия – Партньор.   Общата цел на проекта е стимулиране на процеса по извеждане на работещи форми на партньорство и механизми за взаимодействие с гражданското общество, неправителствените организации...

08.06.2022
Проект "Изграждане на тенис кортове в гp. Долна Митрополия и гp. Тръстеник, община Долна Митрополия".Проектът се осъществява по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Проектът предвижда изграждане на тенис кортове в градовете Долна...

18.02.2022
           Проект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия.“. Проектът се осъществява по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът цели изграждането на спортна площадка и пространство, обзаведено с...