ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


06.06.2022
,ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ На основание чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решениe № 562 от 16.05.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия (обн. ДВ, бр. 40/31.05.2022 г.)ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване за продажба на  43 560 (четиридесет и три хилади петстотин и шестдесет) броя обикновени, налични и поименни акции, представляващи 67 % /шестдесет и седем процента / от вписания капитал на „БГ...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 525 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-155/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 61.10 кв.м., представляващо част от първия етаж на Административната сграда...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №524 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-154/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 1.00 кв.м., находяща се на първия етаж на Административната сграда на Община...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №523 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-153/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 527 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-156/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска собственост, представляваща: Стоматологичен кабинет с площ 13.86 кв.м., ½ от...

29.04.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-162 от 26.04.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската...