Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
26.01.2022
Уважаеми съграждани, В последните месеци наблюдаваме покачване на цените на електроенергията и горивата. Както много общини в България и Община Долна Митрополия е принудена да въведе режим на уличното осветление. Вследствие драстичното повишаване на цената на електроенергията, сметките за ползвана електроенергия, които Община Долна Митрополия трябва да плаща се повишиха повече от три пъти. Осъзнавайки отговорността за осигуряване на нормален начин на живот на жителите на...


21.01.2022
На 21 януари в Народно  читалище „Зора-1990г.” село Победа, беше почетен Денят на родилната помощ. Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността е подчинена главно да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. В днешни дни Бабинден губи доста от обредните си обичаи,...

13.01.2022
Представяме Ви Информационен Бюлетин на Програмата INTERREG V-A Румъния-България за 2021 г., в който ще намерите данни за напредъка при реализацията на Програмата и други полезни материали.             Информационният Бюлетин е публикуван и на сайта на официалният уеб сайт на Програмата INTERREG V-A Румъния-България - раздел Публикации на програмата: https://www.interregrobg.eu/images/fisiere/newsletter/Newsletter%20RO-BG%202021.pdf.             Каним Ви да посещавате интернет страницата: www.interregrobg.eu, за да сте в течение с последните новини. Публикацията е в изпълнение на...

07.01.2022
Уважаеми съграждани, Във връзка с превоза на пътници по линията Плевен – Тръстеник в часовете 6,30 (от гр. Тръстеник) и 17,30 и 18,30 (от гр. Плевен) информираме, че се изпълняват по транспортна схема на Община Плевен. Кметът на Община Плевен е изпратил в Областна администрация Плевен писмо, в което се отправя искане на разрешение за прилагане на  „спешна мярка“ за следните маршрутни разписания, касаещи Община Долна Митрополия: МР...

06.01.2022
Кметът на община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, със своя заповед, ЗАБРАНЯВА провеждането на традиционния празник "Кьорава кобила" на площадите в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия. Мотивите за забраната са драстично увеличеният брой случаи на заразени с COViD-19 жители на общината и демонстративтото неспазване на разпоредбите, наредени в Заповед РД-08-05 от 05.01.2022 г. За издадените заповеди са уведомени органите на МВР, които ще контролират...

03.12.2021
  I. На основание Заповед № РД-08-760/11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №431 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за с.Подем, както следва:ПИ с идентификатор №...

02.12.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 430 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-761/26.11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв.71,  по плана на село Божурица, област Плевен /АОС №...

19.11.2021
Протокол комисия Заповед за откриване на процедуратаТръжни условияПроект на договорПриложенияГрафик за добивКарнет-описи и технологични плановеЗаповед спечелил Обект 1Заповед спечелил Обект 2

15.10.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани...

08.10.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 422 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ I-279,...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 405 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-610 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1450.00 кв.м., представляващ УПИ IV-181,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...


13.01.2022
    Уважаеми клиенти,    Страницата на НАП в Интернет: https://nra.bg/, от която клиентите могат да отпечатват формуляри и да получават информация на линк към портала за електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/, адрес на страницата на НАП във фейсбук: ttps://www.facebook.com/NationalRevenueAgency        Запитвания могат да се изпращат и на официалните електронни адреси на: Информационния център на НАП –     infocenter@nra.bg, Офис на НАП Плевен - td_pleven@ro15.nra.bg   Телефонният номер за отговори на запитвания...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.