Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
23.09.2022
По повод Деня на европейското сътрудничество ви каним да се присъедините към велопоход, организиран от Interreg V-A Румъния – България! Къде? В Балчик, България, на крайбрежната алея, рехабилитирана по проект RoBg 422. Кога? На 27 септември от 10:30 ч. Елате, за да отпразнуваме с младото поколение #Европейскатагодина на младежта и #Деня на европейскотосътрудничество!!! За да участвате, използвайте този линк.   Публикацията е в изпълнение на Партньорско споразумение с Регионалния офис за...

21.09.2022
И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Долна Митрополия  подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 –Топъл обяд“, по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 г. и се реализира в съответствие с конкретната...


14.09.2022
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,                         Информираме ви, че от 07.09.2022 г. стартира второто за 2022 г. анкетиране на работодателите в България. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 14 октомври 2022 г.             Обобщените резултати от проведените предходни проучвания сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията...

14.09.2022
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. Ви уведомяваме, че на 23.09.2022 г./петък/ от 10:00 ч. в салона на НЧ „Просвета 1927“ гр. Долна Митрополия ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии.

14.09.2022
С поредица от спортни събития бе белязана изминалата седмица в община Долна Митрополия. От 29 до 31 август селата Крушовене и Байкал посрещнаха участниците във веломаратона ДУНАВ УЛТРА - “Реката, Добруджа и морето” с над 160 участници от България и Румъния, а на 1-ри септември се проведе и велопоход ДУНАВ УЛТРА Джуниър с деца, младежи и дамите от Клуб на пенсионера по маршрута с. Байкал...

23.09.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 621 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-455/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр....

23.09.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-452/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Нежилищно помещение с площ 13,50 кв. м., находящо се в Административната сграда на Кметство – с. Славовица, разположена в УПИ І, кв.22...

23.09.2022
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 583 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-463/21.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на частта на общината от съсобствена нежилищна сграда на три етажа /ЗП 223 кв.м./, построена през 1964 година в УПИ XXIV, кв.59 по...

12.09.2022
ОБЯВА   I. На основание Заповед № РД-08-418/01.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №601 от 29.07.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за гр.Тръстеник, както следва: ПИ с идентификатор №...

12.09.2022
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 599 от 29.07.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-417 от 01.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570.00 кв.м., представляващ УПИ Х,  кв. 14 по плана на с.Победа, област Плевен...

05.08.2022
На основание Заповед №РД-08-362/04.08.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ: Пункт за обществено обслужване с площ 14 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 1966 от 14.03.2005 година/. ...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.