Местни избори 2015 г.

Дата на публикуване:

Съобщение относно правото на всеки избирател да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък


Списък заличени лица - местни избори 2015


Списък заличени лица - национален референдум 2015


Заповед за определяне местата за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението на територията на община Долна Митрополия


Информационно-разяснителна кампания


Видео клипове

Кой има право да гласува в националния референдум

Гласуване на избиратели с увреждания

Избирателни списъци и избирателни секции


Аудио клипове

Бюлетина и начин на гласуване в националния референдум

Гласуване на избиратели с увреждания

Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г.

Кой може да гласува в националния референдум


Заповед относно продажбата на алкохолни напитки в изборния ден


Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.

В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Заповед за поставянето на агитационни материали

До представителите на партии и коалиции

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 - ПЛЕВЕНСКИ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015

Избирателните списъци са съставени по постоянен адрес /адресът вписан в личната карта/ към дата 24.04.2015 г. вкл.

Избиратели с постоянен адрес извън община Долна Митрополия, които имат заявен настоящ адрес в община Долна Митрополия преди 24.04.2015г., могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес до 10.10.2015 г. /събота/ включително.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление до 04.10.2015г. /неделя/ включително.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък се подават до 17.10.2015г. /събота/ включително.

При образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия заявления за гласуване се приемат до 19.10.2015г. /понеделник/ включително.

Удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

Горепосочените заявления се подават в сградата на общинска администрация стая 112 от 8:30 до 17:00 часа и във всички кметства на територията на община Долна Митрополия.

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

На Сайта на Община Долна Митрополия, раздел Избори 2015

През Интернет на адрес: http://www.grao.bg/еlections/

На телефон 06552/ 20-82 –

Лице за контакт - гл. спец „ГРАО“ - Диана Петрова

Презентация Местни избори 2015 г.

Покана към парламентарно представените партии и коалиции

Заповед за определяне статут на кметство с. Гостиля, община Долна Митрополия

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Долна Митрополия


Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Организационно – технически екип за подготовка и провеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:


Екип

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Ръководител

Светлана Георгиева

Секретар на община

GSM 0879/124-966

1.

Нина Цветанова

Началник на отдел „ПНО”

GSM 0879/124-958

2.

Анета Боева

Главен счетоводител

GSM 0879/124-955

3.

Веселка Иванова

Юрисконсулт

GSM 0878/741-586

4.

Диана Петрова

Главен специалист „ГРАО”

GSM 0878/325-203

5.

Огняна Христова

Главен експерт „ПП”

GSM 0879/124-953

6.

Красимира Въртелева

Главен специалист „ПП”

GSM 0878/326-225

7.

Лилия Латовска

Началник на отдел „ЕИПП”

GSM 0879/124-963

Факс за оперативна комуникация с техническия екип (задължително включен на автоматичен режим):

064/680 704

e-mail оперативна комуникация с техническия екип:

obshtina@dolnamitropolia.bg